Храм преподобного Серафима Саровского в Кунцеве

Подворье Патриарха Московского и Всея Руси

Поделиться ссылкой:

Историческое содержание

О му­че­ни­че­ской кон­чи­не Пред­те­чи Гос­под­ня в 32 го­ду по Рож­де­стве Хри­сто­вом по­вест­ву­ют Еван­ге­лия от Мат­фея (Мф.14:1-12) и Мар­ка (Мк.6:14-29). Од­на­ко Свя­щен­ное пре­да­ние Апо­стольской Церк­ви со­хра­ни­ло не­ко­то­рые по­дроб­но­сти этих со­бытий, про­ис­хо­див­ших не­за­дол­го до Рас­пя­тия и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва.

По­сле смер­ти Иро­да Ве­ли­ко­го рим­ля­не раз­де­ли­ли тер­ри­то­рию Па­ле­сти­ны на че­ты­ре ча­сти и в каж­дой ча­сти по­ста­ви­ли пра­ви­те­лем сво­е­го став­лен­ни­ка. Ирод Ан­ти­па по­лу­чил от им­пе­ра­то­ра Ав­гу­ста в управ­ле­ние Га­ли­лею. У не­го бы­ла за­кон­ная же­на, дочь ара­вийско­го ца­ря Аре­фы. Ирод оста­вил ее и со­жи­тельство­вал с Иро­ди­а­дой, же­ной сво­е­го бра­та. Про­рок Ио­анн не­од­но­крат­но об­ли­чал его, но царь не по­смел при­чи­нить ему зла, так как по­чи­тал Ио­ан­на Кре­сти­те­ля как про­ро­ка и бо­ял­ся на­род­но­го гне­ва. Все же свя­той Ио­анн Кре­сти­тель был по­са­жен в тем­ни­цу ца­рем Иро­дом (Лк.3:19-20).

В день сво­е­го рож­де­ния Ирод устро­ил бо­га­тый пир, на ко­то­ром пе­ред го­стя­ми пля­са­ла Са­ло­мия, дочь Иро­ди­а­ды. Она так уго­ди­ла этим Иро­ду, что он по­клял­ся пе­ред го­стя­ми дать ей все, че­го бы она ни по­про­си­ла. Са­ло­мия по­шла к ма­те­ри за со­ве­том. Иро­ди­а­да на­учи­ла дочь про­сить го­ло­ву свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля. Ирод опе­ча­лил­ся: он бо­ял­ся гне­ва Бо­жи­его за убийство про­ро­ка, но не мог на­ру­шить не­о­сто­рож­ной клят­вы.

Ио­ан­ну Кре­сти­те­лю от­ру­би­ли го­ло­ву и от­да­ли Са­ло­мии. По пре­да­нию, го­ло­ва про­дол­жа­ла об­ли­чать Иро­да и Иро­ди­а­ду. Не­и­сто­вая Иро­ди­а­да ис­ко­ло­ла язык про­ро­ка бу­лав­кой и за­ко­па­ла го­ло­ву в не­чи­стом ме­сте. Но Ио­ан­на, же­на цар­ско­го до­мо­пра­ви­те­ля Ху­зы, тай­но взя­ла свя­тую гла­ву, по­ло­жи­ла в со­суд и по­греб­ла ее на Еле­он­ской го­ре, в од­ном из по­ме­стий Иро­да. Те­ло свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля взя­ли его уче­ни­ки и по­греб­ли его.

Бо­жий гнев об­ру­шил­ся на тех, кто ре­шил­ся по­гу­бить про­ро­ка. Са­ло­мия пе­ре­хо­ди­ла зи­мой ре­ку Си­ко­рис и про­ва­ли­лась под лед. Она ви­се­ла те­лом в во­де, а го­ло­ва ее на­хо­ди­лась на­до ль­дом. По­доб­но то­му, как она не­ко­г­да пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, те­перь она, слов­но пля­шу­щая, про­из­во­ди­ла бес­по­мощ­ные дви­же­ния в ле­дя­ной во­де. Так она ви­се­ла до тех пор, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал ее шею. Го­ло­ву ее, от­ре­зан­ную острой ль­ди­ной, при­нес­ли Иро­ду и Иро­ди­а­де, как не­ко­г­да при­нес­ли им го­ло­ву Ио­ан­на Пред­те­чи, а те­ло ее так и не на­шли. Ара­вийский царь Аре­фа в от­мще­ние за бес­че­стие сво­ей до­че­ри – же­ны Иро­да чет­ве­ро­власт­ни­ка – дви­нул свои вой­ска про­тив не­че­сти­во­го ца­ря и на­нес ему по­ра­же­ние. Рим­ский им­пе­ра­тор Гай Юлий Це­зарь Ка­ли­гу­ла (37–41 гг.) в гне­ве со­слал Иро­да вме­сте с Иро­ди­а­дой в за­то­че­ние в Гал­лию, а по­том в Ис­па­нию. Там они бы­ли по­г­ло­ще­ны раз­верз­шей­ся зем­лей.

Че­рез мно­го лет по­сле каз­ни Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, ко­г­да зем­ля, в ко­то­рой по­ко­ил­ся со­суд со свя­тою гла­вой Пред­те­чи, пе­ре­шла в соб­ствен­ность бла­го­че­сти­во­му вель­мо­же Ин­но­кен­тию, этот со­суд был об­ре­тен при стро­и­тельстве церк­ви, Ин­но­кен­тий узнал о ве­ли­чии свя­ты­ни по быв­шим при этом чу­де­сам и зна­ме­ни­ям. Но пе­ред сво­ей кон­чи­ной, бо­ясь как бы свя­ты­ня не бы­ла по­ру­га­на ино­вер­ца­ми, он сно­ва скрыл ее в том же ме­сте.

Про­шло мно­го лет, цер­ковь, по­стро­ен­ная Ин­но­кен­ти­ем, при­шла в за­пу­сте­ние. Во вре­мя прав­ле­ния им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го двум ино­кам, при­шед­шим на по­кло­не­ние в Иеру­са­лим, два­жды явил­ся свя­той Ио­анн Кре­сти­тель и ука­зал ме­сто на­хож­де­ния сво­ей чест­ной гла­вы. От­ко­пав свя­ты­ню, ино­ки по­ло­жи­ли ее в ме­шок из вер­блю­жьей шер­сти и от­пра­ви­лись до­мой, но по до­ро­ге встре­ти­ли не­зна­ко­мо­го гор­шеч­ни­ка, ко­то­ро­му до­ве­ри­ли не­сти дра­го­цен­ную но­шу. То­г­да гор­шеч­ни­ку явил­ся сам Пред­те­ча и ве­лел бе­жать от не­ра­ди­вых ино­ков вме­сте с но­шей. В се­мье гор­шеч­ни­ка чест­ная гла­ва хра­ни­лась и пе­ре­да­ва­лась из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние в за­пе­ча­тан­ном со­су­де, по­ка ею не завла­дел свя­щен­ник Ев­ста­фий, за­ра­жен­ный ере­сью ари­ан­ства. Поль­зу­ясь чу­до­действен­ной си­лой, ис­хо­див­шей от гла­вы, он со­вра­тил мно­же­ство лю­дей в ересь. Ко­г­да же его ко­щун­ство от­кры­лось, он бе­жал, за­ко­пав свя­ты­ню в пе­ще­ре близ Емес­сы, на­де­ясь впо­след­ствии сно­ва за­брать ее. Но Бог это­го не до­пу­стил. В пе­ще­ре по­се­ли­лись бла­го­че­сти­вые ино­ки, и воз­ник мо­на­стырь.

В 452 го­ду ар­хи­манд­ри­ту мо­на­стыря Мар­кел­лу свя­той Ио­анн ука­зал в ви­де­нии ме­сто со­крытия сво­ей гла­вы, и она бы­ла вновь об­ре­те­на. Свя­ты­ню пе­ре­нес­ли в Емес­су, а за­тем в Кон­стан­ти­но­поль. Празд­ник пер­во­го и вто­ро­го чу­дес­но­го об­ре­те­ния гла­вы Ио­ан­на Кре­сти­те­ля от­ме­ча­ет­ся Цер­ко­вью 8 мар­та (24 фев­ра­ля ст. ст.).

Во вре­ме­на ико­но­бор­че­ства гла­ву Ио­ан­на Кре­сти­те­ля тай­но вы­вез­ли из Кон­стан­ти­но­по­ля и спря­та­ли в Ко­ма­нах (близ Су­ху­ми), где в 407 го­ду скон­чал­ся, воз­вра­ща­ясь из ссыл­ки, свя­ти­тель Ио­анн Зла­то­уст. Только по­сле VII Все­лен­ско­го Со­бо­ра, вос­ста­но­вив­ше­го в 787 го­ду пра­во­слав­ное по­чи­та­ние икон, по пре­да­нию, пат­ри­арх Иг­на­тий во вре­мя ноч­ной мо­лит­вы по­лу­чил ука­за­ние о ме­сто­на­хож­де­нии свя­ты­ни. По при­ка­за­нию им­пе­ра­то­ра Ми­ха­и­ла III в Ко­ма­ны бы­ло на­прав­ле­но по­сольство, ко­то­рое око­ло 850 го­да об­ре­ло гла­ву Ио­ан­на Пред­те­чи в ука­зан­ном пат­ри­ар­хом ме­сте. По­сле это­го гла­ва бы­ла пе­ре­не­се­на в Кон­стан­ти­но­поль и бы­ла по­ло­же­на в при­двор­ной церк­ви; часть ее хра­нит­ся на Афо­не. Празд­ник тре­тье­го об­ре­те­ния гла­вы свя­то­го Ио­ан­на Пред­те­чи – 7 июня (25 мая ст. ст.).

В па­мять усек­но­ве­ния гла­вы свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля Цер­ко­вью уста­нов­лен празд­ник и стро­гий пост, как выра­же­ние скор­би хри­сти­ан о на­сильствен­ной смер­ти ве­ли­ко­го Про­ро­ка.

СКА­ЗА­НИЕ ОБ УСЕК­НО­ВЕ­НИИ ГЛА­ВЫ СВЯ­ТО­ГО ПРО­РО­КА, ПРЕД­ТЕ­ЧИ И КРЕ­СТИ­ТЕ­ЛЯ ГОС­ПОД­НЯ ИО­АН­НА.
В ИЗ­ЛО­ЖЕ­НИИ СВЯ­ТИ­ТЕ­ЛЯ ДИ­МИТ­РИЯ РО­СТОВ­СКО­ГО

Свя­то­му Ио­ан­ну, Пред­те­че Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Ии­су­са Хри­ста, по­до­ба­ло пред­ва­рить смер­тью сво­ею, как рож­де­ние Гос­по­да, так и смерть Его; и, по­доб­но то­му, как на зем­ле он про­по­ве­дал о при­ше­ствии Гос­по­да, ска­зав: «идет за мною Силь­ней­ший ме­ня» (Мк.1:7): так и на­хо­див­шим­ся в аду ду­шам пра­от­цов свя­тых он дол­жен был про­по­ве­дать при­ше­ствие Гос­по­да; ибо Пред­те­ча Ио­анн дол­жен был ска­зать здесь, что уже явил­ся ожи­да­е­мый в ми­ре Мес­сия. И по­доб­но то­му, как Гос­подь наш Ии­сус Хри­стос по­стра­дал за гре­хи люд­ские, так и Пред­те­ча Его пред­по­лу­чил стра­даль­че­скую смерть по при­чи­не без­за­ко­ния Иро­до­ва. Слу­чи­лось же сие так:

Ирод, на­зы­ва­е­мый Ан­ти­пой, сын ста­рей­ше­го Иро­да, из­бив­ше­го мла­ден­цев виф­ле­ем­ских, – злая от­расль от зло­го кор­ня, имев­ший в сво­ей вла­сти Га­ли­лею, пер­во­на­чаль­но же­нил­ся на до­че­ри Аре­фы, ца­ря ара­вийско­го; он про­жил с нею не­ма­ло вре­ме­ни. Но по­том, бу­дучи пле­нен кра­со­тою Иро­ди­а­ды, же­ны Фи­лип­па, бра­та сво­е­го, сб­ли­зил­ся с нею, ибо она со­из­во­ля­ла по­хо­ти его; по тре­бо­ва­нию сей лю­бо­дей­цы, он про­г­нал от се­бя первую за­кон­ную же­ну свою и же­нил­ся на же­не бра­та сво­е­го, про­тив­но за­ко­ну; ибо ес­ли бы и умер брат его, он не мог бы взять его же­ны, так как оста­ва­лась бы в жи­вых дочь бра­та, рож­ден­ная от той же­ны; за­кон же по­ве­ле­вал брать же­ну умер­ше­го бра­та (вдо­ву) только то­г­да, ко­г­да умер­ший брат не остав­лял по­сле се­бя де­тей1. До­сто­вер­но со­об­ща­ют, что Ирод от­нял же­ну у Фи­лип­па, бра­та сво­е­го, еще то­г­да, ко­г­да он был жив; та­ким об­ра­зом он со­тво­рил ве­ли­кое без­за­ко­ние, как хищ­ник, пре­лю­бо­дей и кро­во­сме­си­тель.

Ви­дя та­кое без­за­ко­ние, учи­нен­ное Иро­дом, рев­ни­тель за­ко­на Бо­жия, об­ли­чи­тель гре­хов че­ло­ве­че­ских и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, – свя­той Ио­анн Кре­сти­тель не умол­чал, но пред ли­цом всех об­ли­чал Иро­да, как пре­лю­бо­дея и гра­би­те­ля, от­няв­ше­го же­ну у бра­та сво­е­го, и го­во­рил ему:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Фи­лип­па, бра­та тво­е­го.

Ирод же, не вы­но­ся об­ли­че­ния, при­ка­зал за­клю­чить Ио­ан­на в тем­ни­цу, об­ло­жив его око­ва­ми; осо­бен­но гне­ва­лась на свя­то­го же­на Иро­да, Иро­ди­а­да, и весь­ма же­ла­ла смер­ти его, но не мог­ла его умерт­вить, ибо сам Ирод обе­ре­гал уз­ни­ка от убийствен­но­го на­ме­ре­ния же­ны сво­ей. Ирод счи­тал Ио­ан­на му­жем пра­вед­ным и свя­тым; ра­нее он со сла­до­стью слу­шал его и, вни­мая сло­вам его, тво­рил мно­го добра; по­се­му Ирод бо­ял­ся от­дать Ио­ан­на на смерть. Од­на­ко он бо­ял­ся не столько Бо­га, сколько лю­дей, как го­во­рит Еван­ге­лист Мат­фей: «и хо­тел убить его, но бо­ял­ся на­ро­да, по­то­му что его по­чи­та­ли за про­ро­ка» (Мф.14:5); Ирод бо­ял­ся, как бы на­род не вос­стал на не­го и не под­нял мя­те­жа; по сей-то при­чи­не он не осме­ли­вал­ся пре­дать яв­но на смерть про­ро­ка и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня, все­ми лю­би­мо­го и по­чи­та­е­мо­го, но только то­мил его в тем­нич­ном за­клю­че­нии, же­лая за­гра­дить не умол­кав­шие уста сво­е­го об­ли­чи­те­ля.

Свя­той Ио­анн в тем­ни­це про­был дол­гое вре­мя; его уче­ни­ки со­би­ра­лись к не­му; Ио­анн ча­сто по­у­чал их доб­ро­де­тель­ной жиз­ни, со­глас­но за­ко­ну Бо­жию, и воз­ве­щал им об уже при­шед­шем в мир Мес­сии, к Ко­е­му он и по­сылал их, как об этом ска­за­но и в Еван­ге­лии: «Ио­анн же, услы­шав в тем­ни­це о де­лах Хри­сто­вых, по­слал дво­их из уче­ни­ков сво­их ска­зать Ему: Ты ли Тот, Ко­то­рый дол­жен прид­ти, или ожи­дать нам дру­го­го?» (Ин.11:2-3). Он по­сылал во­про­сить не по­то­му, что сам не знал; ибо как он мог не знать То­го, Ко­го сам кре­стил и над Кем он ви­дел Ду­ха Свя­то­го, со­шед­ше­го с не­бес, от­но­си­тель­но Ко­то­ро­го слы­шал и го­лос От­ца, сви­де­тельство­вав­ше­го, и на Ко­то­ро­го, на­ко­нец, сам ука­зы­вал пер­стом, го­во­ря:

– «Вот Аг­нец Бо­жий» (Ин.1:36).

Ио­анн по­сылал уче­ни­ков сво­их во­про­сить Гос­по­да для то­го, что­бы уче­ни­ки его сво­и­ми оча­ми уви­де­ли слав­ные чу­де­са, ко­то­рые тво­рил Гос­подь и дабы окон­ча­тель­но убе­ди­лись в том, что Он (Ии­сус Хри­стос) при­шел спа­сти род че­ло­ве­че­ский. Спу­стя не­ко­то­рое вре­мя на­сту­пил день, в ко­то­рый Ирод имел обык­но­ве­ние со­вер­шать празд­но­ва­ние сво­е­го рож­де­ния. Со­брав всех кня­зей сво­их, во­е­вод, ста­рей­шин и тет­рар­хов2 Га­ли­леи, Ирод устро­ил для них ве­ли­кое пир­ше­ство (Мк.6:21). Во вре­мя это­го пир­ше­ства дочь Иро­ди­а­ды пля­са­ла и сво­ею пляс­кою весь­ма уго­ди­ла Иро­ду и воз­ле­жав­шим вме­сте с ним; по на­уче­нию сво­ей же­сто­кой ма­те­ри она по­про­си­ла у Иро­да гла­ву свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и по­лу­чи­ла про­си­мое, ибо Ирод по­клял­ся ей дать всё, что бы она ни по­про­си­ла, хо­тя бы да­же пол­цар­ства его. Ока­ян­ный не по­же­лал на­ру­шить клят­ву свою, не по­же­лал огор­чить мерз­кую мать пля­са­ви­цы, но за­был о том ст­ра­же, в си­лу ко­то­ро­го он не ре­шал­ся до сих пор умерт­вить Ио­ан­на, за­был так­же и о свя­той жиз­ни его и, как упив­ший­ся ви­ном, рас­па­лил­ся на­ме­ре­ни­ем про­лить кровь не­по­вин­ную. И тот­час он по­слал па­ла­ча в тем­ни­цу, при­ка­зав усечь гла­ву Ио­ан­на и при­не­сти ее на блю­де.

Та­ким об­ра­зом Пред­те­ча Хри­стов, за об­ли­че­ние без­за­кон­но­го со­жи­тельства Иро­да и Иро­ди­а­дою, был усе­чен в тем­ни­це, уже позд­но но­чью; ибо то мер­зост­ное пир­ше­ство свя­тым Еван­ге­ли­стом Мар­ком на­зва­но ве­че­рей: «де­лал пир (го­во­рит Еван­ге­лист) вель­мо­жам сво­им» (Мк.6:21); эта ве­че­ря за­тя­ну­лась да­ле­ко за пол­ночь, и ко­г­да все уже силь­но упи­лись ви­ном и до­ста­точ­ное вре­мя уте­ша­лись пляс­кою упо­мя­ну­той бес­стыд­ной де­ви­цы, то­г­да-то и бы­ло учи­не­но то не­пра­вед­ное убийство. И при­не­се­на бы­ла гла­ва свя­то­го Ио­ан­на на блю­де по­сре­ди пир­ше­ства, при­чем кровь еще ка­па­ла и (как со­об­ща­ют не­ко­то­рые) гла­ва из­ре­ка­ла те же об­ли­чи­тель­ные сло­ва и по­сле усе­че­ния, ска­зав Иро­ду:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Фи­лип­па, бра­та тво­е­го.

О, сколь ве­ли­кий страх объял то­г­да всех, воз­ле­жав­ших и пред­сто­яв­ших на ве­че­ри той, ко­г­да все уви­де­ли че­ло­ве­че­скую го­ло­ву, как пи­щу, но­си­мою на блю­де, исто­чав­шую кровь, и, кро­ме то­го, дви­жу­щею уста­ми и из­ре­кав­шею сло­ва; и сию гла­ву пля­са­ви­ца взя­ла дерз­ки­ми ру­ка­ми сво­и­ми и от­нес­ла к ма­те­ри сво­ей. Иро­ди­а­да же, взяв ее, про­ко­ло­ла иг­лою язык, об­ли­чав­ший без­за­ко­ния ее; по­сме­яв­шись до­ста­точ­ное вре­мя, Иро­ди­а­да не поз­во­ли­ла по­хо­ро­нить гла­ву Ио­ан­на вме­сте с те­лом, ибо бо­я­лась, как бы Ио­анн не вос­крес, ес­ли гла­ва его бу­дет при­со­еди­не­на к те­лу, и то­г­да не на­чал бы сно­ва об­ли­чать ее и Иро­да. Те­ло свя­то­го Пред­те­чи уче­ни­ки его в ту же ночь взя­ли из тем­ни­цы и по­хо­ро­ни­ли в Се­ва­стии; гла­ву же Кре­сти­те­ля Иро­ди­а­да за­ко­па­ла в зем­ле, у се­бя во двор­це, на не­ко­ем бес­чест­ном и по­та­ен­ном ме­сте. От­но­си­тель­но то­го, ка­ким об­ра­зом от­ту­да бы­ла взя­та гла­ва Кре­сти­те­ля, на­пи­са­но под два­дцать чет­вер­тым чис­лом фев­ра­ля, ко­г­да празд­ну­ет­ся Об­ре­те­ние сей чест­ной гла­вы.

По­сле умерщ­в­ле­ния свя­то­го слав­но­го Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Ио­ан­на, ока­ян­ный Ирод со­вер­шил и дру­гое, не мень­шее, зло­де­я­ние; ибо он по­сме­ял­ся над Гос­по­дом на­шим Ии­су­сом Хри­стом во вре­мя воль­но­го Его стра­да­ния за нас, как о том по­вест­ву­ет свя­той Еван­ге­лист Лу­ка: «Ирод со сво­и­ми во­и­на­ми, уни­чи­жив Его и на­сме­яв­шись над Ним, одел Его в свет­лую одеж­ду и ото­слал об­рат­но к Пи­ла­ту» (Лк.23:11).

Од­на­ко мще­ние Бо­жие не за­мед­ли­ло со­вер­шить­ся над про­ро­ко­у­бий­цею и по­ру­га­те­лем Хри­ста; ибо, с од­ной сто­ро­ны, кровь Ио­ан­но­ва во­пи­я­ла на Иро­да к Бо­гу, как не­ко­г­да кровь Аве­ле­ва на Ка­и­на (Быт.4:1-16); с дру­гой сто­ро­ны, иные без­за­ко­ния Иро­да (осо­бен­но по­ру­га­тельство над Гос­по­дом на­шим Ии­су­сом Хри­стом) на­вле­ка­ли на не­го пра­вед­ную казнь Бо­жию; и действи­тель­но спу­стя не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя Ирод ли­шил­ся цар­ства и жиз­ни вме­сте с Иро­ди­а­дой и пля­са­ви­цей. Ибо Аре­фа, царь ара­вийский, мстя за бес­че­стие и по­ру­га­ние над его до­че­рью, со­брал во­и­нов и по­шел с ни­ми на Иро­да; точ­но так­же и Ирод, со­брав сво­их во­и­нов, вы­шел на борь­бу с Аре­фой. Про­изо­шла жар­кая схват­ка во­и­нов с той и дру­гой сто­ро­ны; во­и­ны Аре­фы по­бе­ди­ли во­и­нов Иро­до­вых; Ирод по­нес силь­ное по­ра­же­ние; по­чти все во­и­ны его бы­ли по­би­ты, и сам он спас­ся с боль­шим тру­дом. По­сле это­го Ирод ли­шен был сво­ей вла­сти и всех сво­их бо­гатств ке­са­рем рим­ским и был по­слан на за­то­че­ние с пре­лю­бо­дей­цею и до­че­рью ее пер­во­на­чаль­но в Ли­он, го­род галльский, по­том был пе­ре­слан от­ту­да в Илер­ду, го­род ис­пан­ский, и здесь окон­чил жизнь свою в ли­ше­ни­ях и бед­стви­ях; но ра­нее сво­ей смер­ти он ви­дел смерть пля­са­ви­цы, сво­ей до­че­ри, ко­то­рая по­гиб­ла та­ким об­ра­зом:

Как-то раз зи­мою она по­же­ла­ла пе­рейти ра­ди ка­кой-то по­треб­но­сти ре­ку, по име­ни Си­ко­рис; ко­г­да она шла, лед под­ло­мил­ся под нею и она упа­ла в во­ду, по­гру­зив­шись до шеи. По пра­во­су­дию Бо­жию, лед сда­вил шею ее, так что она ви­се­ла те­лом в во­де, имея го­ло­ву над ль­дом; и по­доб­но то­му, как не­ко­г­да она пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, так и на сей раз она не до­ста­ва­ла но­га­ми до зем­ли, но только про­из­во­ди­ла в во­де бес­по­мощ­ные дви­же­ния, как пля­шу­щая, при­чем быстрое те­че­ние ре­ки ко­ле­ба­ло ее; од­на­ко ни­кто не мог ока­зать ей по­мо­щи; и до то­го вре­ме­ни ви­се­ла ока­ян­ная в во­де в та­ком по­ло­же­нии, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал шеи ее. Мерз­кий труп ее, за­не­сен­ный во­дою под лед, не был най­ден, гла­ва же ее бы­ла при­не­се­на к Иро­ду и Иро­ди­а­де как не­ко­г­да гла­ва Пред­те­че­ва, но только бы­ла от­се­че­на не ме­чем, а ль­дом. Так на­ка­за­ло пра­во­су­дие Бо­жие пля­са­ви­цу, ко­то­рая по­вин­на бы­ла в усе­че­нии чест­ной гла­вы свя­то­го Ио­ан­на.

По­сле се­го по­гиб «с шу­мом» и без­за­кон­ный убий­ца Ирод с мерз­кою Иро­ди­а­дою; ибо по­вест­ву­ют, что они бы­ли по­жра­ны жи­вы­ми зем­лею.

Свя­той же Ио­анн, как при жиз­ни сво­ей, так и по­сле кон­чи­ны был Пред­те­чею Хри­сту Гос­по­ду. Ибо пред­ва­рив со­ше­ствие Гос­по­да в ад, он бла­го­вест­во­вал на­хо­див­шим­ся в аду Бо­га, явив­ше­го­ся во пло­ти, и по­ра­до­вал свя­тых пра­от­цев; с ни­ми он был из­ве­ден из ада, по­сле раз­ру­ше­ния его по вос­кре­се­нии Хри­сто­вом, и спо­до­бил­ся мно­гих вен­цов в Цар­ствии не­бес­ном, как дев­ствен­ник, как пу­стын­но­жи­тель, как учи­тель и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, как про­рок, как Пред­те­ча и Кре­сти­тель и как му­че­ник. По мо­лит­вам его да на­ста­вит и нас на путь истин­но­го по­ка­я­ния и да спо­до­бит нас Цар­ствия не­бес­но­го Хри­стос, ми­ло­сер­дый Гос­подь и Бог наш, Ко­е­му вос­сы­ла­ет­ся сла­ва со От­цом и Свя­тым Ду­хом веч­но. Аминь.

При­ме­ча­ния

1 Древ­ний, уна­сле­до­ван­ный от пред­ков, обы­чай ужи­че­ства у ев­ре­ев, со­сто­ял в сле­ду­ю­щем, по опи­са­нию кни­ги Вто­ро­за­ко­ния: «Ес­ли бра­тья жи­вут вме­сте и один из них умрет, не имея у се­бя сы­на, то же­на умер­ше­го не долж­на вы­хо­дить на сто­ро­ну за че­ло­ве­ка чу­жо­го, но де­верь ее дол­жен войти к ней и взять ее се­бе в же­ну, и жить с нею, – и пер­ве­нец, ко­то­ро­го она ро­дит, оста­нет­ся с име­нем бра­та его умер­ше­го, чтоб имя его не из­гла­ди­лось в Из­ра­и­ле. Ес­ли же он не за­хо­чет взять не­вест­ку свою, то не­вест­ка его пой­дет к во­ро­там, к ста­рей­ши­нам, и ска­жет: «де­верь мой от­ка­зы­ва­ет­ся вос­ста­вить имя бра­та сво­е­го в Из­ра­и­ле, не хо­чет же­нить­ся на мне»; то­г­да ста­рей­ши­ны го­ро­да его долж­ны призвать его и уго­ва­ри­вать его, и ес­ли он ста­нет и ска­жет: «не хо­чу взять ее», то­г­да не­вест­ка его пусть пой­дет к не­му в гла­зах ста­рей­шин, и сни­мет са­пог его с но­ги его, и плю­нет в ли­це его, и ска­жет: «так по­сту­па­ют с че­ло­ве­ком, ко­то­рый не со­зи­да­ет до­ма бра­ту сво­е­му [у Из­ра­и­ля]»; и на­ре­кут ему имя в Из­ра­и­ле: дом ра­зу­то­го» (Втор.25:5-10). Обы­чай ужи­че­ства, по­лу­чив­ший у ев­ре­ев на­ча­ло ра­нее вре­ме­ни пат­ри­ар­ха Иа­ко­ва, су­ще­ство­вал и у мо­а­ви­тян; он был из­ве­стен так­же и дру­гим во­сточ­ным на­ро­дам, как на­при­мер пер­сам и др. Про­ис­хож­де­ние его объяс­ня­ют раз­лич­но; но ско­рее все­го объяс­не­ния его сле­ду­ет ис­кать в силь­ном же­ла­нии во­сточ­ных на­ро­дов иметь де­тей с це­лью уве­ко­ве­че­ния сво­е­го ро­да и сво­е­го име­ни в потом­стве.


Молитвы


Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2 0:00
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 5 0:00
Предте́чево сла́вное усекнове́ние,/ смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное;/ да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие./ Да рыда́ет у́бо Ироди́а,/ беззако́нное уби́йство испроси́вши:/ не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́,// но притво́рный, привре́менный.

Перевод: Предтечи славное усекновение произошло по некоему Божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим во аде возвестил о пришествии Спасителя. Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившая: ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную.

Ин кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 4
И́род, Предте́че, беззако́нновав,/ жене́ подаде́ главу́ твою́ честну́ю,/ е́йже покланя́ющеся, весели́мся;/ Ироди́я же пла́чет и рыда́ет,// и И́род, и пляса́вшая.

Перевод: Ирод, совершая беззаконие, Предтеча, подал жене главу твою почитаемую, ей же поклоняясь, радуемся, Иродиада же плачет и рыдает, и Ирод с ней, и плясавшая (Саломея).

Величание Иоанну Предтече на Усекновение главы 1:20
Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси/ честны́я твоея́ главы́// усекнове́ние.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну 2:16
Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Яндекс.Метрика